Privacybeleid

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens door De Klok nv, met maatschappelijke zetel te Wanzelesteenweg 73A/001  9260 Serskamp en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0478 777 548 , (hierna: " De Klok ").

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door de website te gebruiken, toegankelijk via het volgende adres: www.deklok.be/shop (hierna “de Website”); het verzenden van een klacht, vraag of opmerking naar De Klok; door het aangaan van een contractuele relatie met De Klok, verklaart u dat u kennis hebt genomen van deze Privacy Policy en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud ervan en met de verwerking zelf.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1. De Klok  leeft de “Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.na, alsook de anti-spambepalingen en bepalingen inzake langs elektronische weg gesloten contracten uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

ARTIKEL 2 – PERSOONSGEGEVENS

2.1. PERSOONSGEGEVENS DIE U ONS MEEDEELT:

 • Categorie 1 : zonder registratie op de Website: uw IP-adres en cookies aan de hand van Google Analytics;
 • Categorie 2: uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer (eventueel), adres (eventueel) en alle andere persoonlijke gegevens die u hebt opgenomen in ons contactformulier op de website of in uw e-mail rechtstreeks aan ons gericht;
 • Categorie 3: Uw naam (eventueel); voornaam (eventueel) en e-mailadres wanneer u zich via de Website aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
 • Categorie 4: Uw geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres, Bedrijf en BTW-nummer (desgevallend) wanneer u een bestelling plaatst via de Website.

2.2. De Klok KAN GEGEVENS VAN U (PERSOONSGEGEVENS) OP VERSCHILLENDE MANIEREN VERGAREN:

 1. door het gebruik van cookies (zie hieronder);
 2. wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt om de Website te gebruiken;
 3. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat een overeenkomst wordt gesloten.
 4. Uw communicatiegegevens. Alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale media of een andere vorm, zoals vragen, verzoeken of klachten.

e.Uw gegevens bij loterijen, leadgeneratiecampagnes, wedstrijden of proefacties. 

 1. Uw beoordelingen en recensies en feedback. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en product- of evenementrecensies die u publiceert op onze websites of online of via sociale media met ons deelt.

ARTIKEL 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De Klok zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1 : het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van De Klok om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: Het beantwoorden van het bericht dat u ons stuurt via ons contactgedeelte. Met als rechtsgrond uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Categorie 3: het verzenden van onze nieuwsbrieven en gerichte advertenties met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming als wettelijke basis (onder meer in het kader van uw inschrijving in het "Insider" programma;
 • Categorie 4: het toesturen van uw bestelling met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht.
 • U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. DIRECT MARKETING:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan De Klok uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot De Klok, haar producten en/of diensten. De Klok kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door De Klok bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door dit te melden via admin@deklok.be

3.3. WETTELIJKE VEREISTEN:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat De Klok S uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Klok zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

ARTIKEL 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen De Klok en U.

ARTIKEL 5 – UW RECHTEN

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan De Klok. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar admin@deklok.be of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat profiling.

Dit impliceert dat De Klok op basis van uw aankoophistoriek u gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties kan toesturen.

U hebt steeds het recht om zich kosteloos te verzetten tegen deze profiling. U kan dit doen door het verzenden van een e-mail naar admin@deklok.be.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; +32 (0)2 274 48 00; +32 (0)2 274 48 35 of contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen. 

ARTIKEL 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan De Klok aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot de Website. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

ARTIKEL 7 – TOEGANG DOOR DERDEN

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.